Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://vanderwaaijsoftware.nl.

Van der Waaij Software

Europalaan 20

5042 ZR TILBURG

Telefoon 013-4680477

 

Van der Waaij Software hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de bedrijfs gegevens (hierna te noemen “gegevens”) die met de progamma’s van Van der Waaij Software worden verwerkt. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Van der Waaij Software houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Al uw gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type gegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement; – Verwerking van uw gegevens beperkt zich enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Er wordt automatisch toestemming verleent wanneer u die gegevens aan Van der Waaij verstrekt; – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is; – Geen gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw gegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Van der Waaij Software zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van gegevens van klanten en/of leveranciers

Gegevens van klanten en/of leveranciers worden door Van der Waaij Software verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Naam, adres, woonplaatsgegevens e.d. voor administratieve doeleinde;
– Bedrijfsdata voor het testen van voor u bestemde programmatuur;
– Bedrijfsdata voor het achterhalen van de oorzaak bij incidenten.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende gegevens van u vragen:
– Voor administratie doeleinde zijn dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het sturen van een factuur en verwerking van de betaling. Dit geldt zowel voor klanten en leveranciers; – Testen van door de klant bestemde programmatuur; – Specifieke bedrijfsdata om inceidenten op te lossen.

Verwerking van gegevens voor nieuwsuitingen

Gegevens voor het verzenden van een nieuwsbrief, mededelingen enz. worden door Van der Waaij Software verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon/bedrijf d.m.v. nieuwsuitingen via persoonlijke mailing;
– Het informeren van een persoon via LinkedIn;
– Contracten, facturering en overige correspondentie.
Het betreft hier naam, adres en woonplaats gegevens bij verstrekking per post en een e-mailadres bij verstrekking per e-mail.

Verstrekking aan derden

Er worden zonder opdracht geen gegevens verstrekt aan derden.

Bewaartermijn

Van der Waaij Softwarebewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Van der Waaij Software van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wijzigingen van deze gegevens worden persoonlijk aan collegae meegedeeld; – We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van gegevens als daar aanleiding toe is; – Wij maken back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking of gebruik van uw gegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw gegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Klachten

Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens