Algemene voorwaarden software

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://vanderwaaijsoftware.nl.

Van der Waaij Software

Europalaan 20

5042 ZR TILBURG

Telefoon 013-4680477

 

Algemene voorwaarden voor levering
en onderhoud van programmatuur en
verlening van gebruiksrechten op
programmatuur
1. Terminologie, toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Van der Waaij Software (hierna “de leverancier”) te sluiten overeenkomsten, door de leverancier te verrichten en te leveren diensten, door de leverancier uit te brengen offertes en andere rechtsbetrekkingen.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing naast en in aanvulling op Algemene Contractvoorwaarden van Van der Waaij Software.
1.3 Toepassing van de door de wederpartij van de leverancier (hierna “de afnemer”) ingeroepen Algemene  Voorwaarden voor levering en onderhoud van programmatuur en verlening van gebruiksrechten op programmatuur, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Programmatuur en gebruiksrecht
2.1 Programmatuur omvat alle op daartoe geëigende dragers
vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor
het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of
voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks
daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van
voorbereidend ontwerp-materiaal. De verplichting tot
beschikbaarstelling van programmatuur omvat niet de verplichting
om de afnemer toegang te verschaffen tot de broncodes.
2.2 Alle rechten ter zake van beschikbaar gestelde
programmatuur blijven aan de leverancier voorbehouden,
onverminderd het krachtens deze voorwaarden aan de afnemer
toekomende gebruiksrecht. De afnemer heeft het recht om
programmatuur overeenkomstig de kennelijke bestemming
daarvan voor eigen gebruik aan te wenden, alleen op de
computerconfiguratie c.q. vervangende computerconfiguratie
waarop, blijkens de overeenkomst, gebruik van de programmatuur
beoogd was. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder
begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan
derden, is niet geoorloofd.
2.3 De afnemer mag voor beveiligingsdoeleinden maximaal twee
kopieën maken van de programmatuur, doch uitsluitend voor
eigen gebruik, en mits er geen wijzigingen of weglatingen worden
toegepast ten aanzien van merken, namen, nummers en andere
herkennings-tekens ten aanzien van de herkomst van de
programmatuur.
2.4 De afnemer mag het vervaardigen van de kopieën niet laten
uitvoeren door derden.
2.5 Onverminderd het overigens in deze bepaalde, eindigt ieder
gebruiksrecht in geval van vervreemding van de in artikel 2.2
bedoelde computerconfiguratie, of wezenlijke delen daarvan; en in
geval van executoriaal beslag daarop.
3. Ontwikkeling van programmatuur
3.1 Voor zover geen anders luidende verplichtingen ter zake van
ontwikkeling van programmatuur op bestelling van de afnemer, en
voor de beschikbaarstelling van de verkregen resultaten zijn
overeengekomen, gelden de onderhavige voorwaarden.
3.2 De verplichting tot dienstverlening ter zake van ontwikkeling
van programmatuur strekt zich niet verder uit, dan blijkt uit de
schriftelijk aan de leverancier verstrekte en door deze aanvaarde
opdracht en/of specificaties.
3.3 Ter zake van programmatuur als dit in dit artikel bedoeld –
maar alleen voor zover het dergelijke programmatuur betreft –
verkrijgt de afnemer het niet-exclusieve, doch overigens
onbeperkte recht tot toepassing, voor eigen gebruik.
3.4 De leverancier behoudt zich onder alle omstandigheden het
recht voor om ten behoeve van andere afnemers gebruik te
maken van niet tot concrete programmadelen beperkte, voor meer
algemene toepassing vatbare ideeën, systemen, algoritmen en
methoden, etc. zijn gevonden bij de uitvoering van een opdracht
van de afnemer.
4. Verstrekking en gebruik
Ingevolge de verplichting tot beschikbaarstelling van
programmatuur zal de leverancier de afnemer tenminste een
informatiedrager leveren waarop de programmatuur in voor de
computerfaciliteit van de afnemer te verwerken vorm is
vastgelegd, alsmede een set van de op de betreffende
programmatuur betrekking hebbende documentatie. De
betreffende informatiedragers mogen afzonderlijk in rekening
worden gebracht. Bij oplevering van een aanpassing op de
programmatuur waarbij de leverancier de afnemer tenminste een
informatiedrager voor testdoeleinden ter beschikking stelt, dienen
de gemaakte kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te worden
voldaan. Na schriftelijke goedkeuring en ontvangst van de betaling
zal het definitieve aantal informatiedragers uitgeleverd worden.
5. Dienstverlening
5.1 Onder dit artikel is begrepen iedere beschikbaarstelling, door
de leverancier, van personeel dat aan de leverancier ten dienste
staat, met het oog op dienstverlening ter zake van de
beschikbaarstelling, installatie, onderhoud of gebruik van
programmatuur, al dan niet te zamen met de verdere
hulpmiddelen en outillage.
5.2 De leverancier behoudt zich het recht voor om in geval van
dringende, doch uitsluitend ter beoordeling van de leverancier
staande omstandigheden, de dienstverlening als in dit artikel
bedoeld te onderbreken, teneinde de betrokken uitvoerde
personen (alle of voor een deel) elders aan te wenden.
5.3 De leverancier zal bij de beschikbaarstelling dan wel
uitvoering van diensten als bedoeld in dit artikel niet zonder
redelijke grond afwijken van de door de afnemer gemaakte
wensen met betrekking tot de personen die de verlangde diensten
verrichten, en de tijd en plaats waarop die diensten zullen worden
verricht.
6. Geheimhouding
Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten
aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een
door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis
heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij
geheimhouding daarvan wenst.
7. Medewerking door afnemer
De afnemer is gehouden om de leverancier op diens verzoek
tijdig, voldoende en correcte informatie te verstrekken alsmede de
noodzakelijke medewerking te verlenen en de beschikbaarheid
van de gebruikelijk te achten faciliteiten te waarborgen.
8. Vrijwaringen en uitsluitingen
8.1 Onverminderd het bedoelde in artikel 7 en 8 van de Algemene
Contractsvoorwaarden van de leverancier, aanvaardt de
leverancier geen aansprakelijkheid voor inbreuken op de rechten
van derden, die veroorzaakt worden door programmatuur in
samenhang met niet door hem geleverde goederen of niet door
hem ter beschikking gestelde produkten overigens. Hij aanvaardt
evenmin aansprakelijkheid indien door hem verstrekte
programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor
zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte
programmatuur door de afnemer of door derden is gewijzigd en/of
aangevuld.
8.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van de
Algemene Contractvoorwaarden van de leverancier vrijwaart de
afnemer de leverancier voor alle gevolgen van onder
verantwoordelijkheid van de leverancier plaatsvindend handelen of
nalaten dat tot inbreuk leidt op rechten van derden (of dat daartoe
bijdraagt) en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe
bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun
oorzaak vinden in omstandigheden die aan de afnemer mogen
worden toegerekend, dan wel tot diens risicosfeer behoren;
behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening
aan de leverancier in aanmerkelijke mate zwaarder wegen dan de
aanknopingspunten voor toerekening aan de afnemer.
8.3 Alle gevolgen van gebruik, onder verantwoordelijkheid van de
afnemer, van de door de leverancier ter beschikking gestelde
programmatuur zijn voor rekening van de afnemer.
8.4 Schaduwdraaien, een afdoend back-up systeem en een goed
systeembeheer vallen onder verantwoordelijkheid van de afnemer
en dienen aan het in gebruik nemen en het feitelijk gebruik van de
programmatuur ten grondslag te liggen.
9. Garantie
Onvolkomenheden als bedoeld in artikel 11.1 die gedurende een
periode van drie maanden na oplevering van de programmatuur
aan de leverancier worden gemeld zullen door de leverancier naar
beste vermogen worden hersteld. Oplevering wordt geacht te
hebben plaatsgevonden zodra dit aan de afnemer is
medegedeeld, hetwelk het geval is door het versturen van de
factuur, waaruit zodanige oplevering blijkt. De leverancier
garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of
gebreken zal werken of dat de gebreken verbeterd zullen worden.
Overigens is het bepaalde in artikel 7 van de Algemene
Contractvoorwaarden van leverancier onverminderd van
toepassing.
10. Meerwerk
10.1 Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk
stadium schriftelijk aan de afnemer worden gemeld, doch in elk
geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De afnemer wordt
geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden
kosten te hebben ingestemd wanneer de leverancier de afnemer
tijdig heeft gewezen op zijn voornemen om meerwerk uit te laten
voeren en de afnemer de uitvoering van het meerwerk heeft laten
plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van
de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
10.2 Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan, uitbreiding
of wijziging van de systeemanalyse nadat deze door de afnemer is
goedgekeurd, en de gevolgen van wijzigingen in de
systeemanalyse.
11. Onderhoud
11.1 In geval de afnemer aan de leverancier melding maakt van
onvolkomenheden in de programmatuur, zal de leverancier
hiernaar een onderzoek instellen. Onder onvolkomenheden
worden verstaan fouten en gebreken of het op een andere wijze
niet functioneren overeenkomstig de door de leverancier
verstrekte specificaties. Een onvolkomenheid wordt onderzocht op
voorwaarde dat:
· de afnemer bij de aanmelding gebruik maakt van de laatste
door de leverancier voor dat doel aan hem medegedeelde
procedure;
· deze reproduceerbaar is;
· deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op
dat moment door de leverancier onderhouden wordt en de
afnemer alle door de leverancier verstrekte wijzigingen en
aanvullingen in die versie heeft aangebracht;
· de afnemer alle door de leverancier noodzakelijk geachte
informatie verstrekt over de omstandigheden waaronder de
onvolkomenheid zich heeft voorgedaan;
· er voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is
afgesloten of er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij
het onderhoud is inbegrepen.
De leverancier zal naar beste vermogen eventuele
onvolkomenheden herstellen.
De leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder
onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken
verbeterd zullen zijn.
11.2 In geval een onderhoudsovereenkomst is afgesloten of er
sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is
inbegrepen, zal de leverancier bij het beschikbaar komen van
verbeterde versies van de programmatuur deze aan de afnemer
ter beschikking stellen.
De leverancier is drie maanden na het aanbieden van de
verbeterde versie niet meer gehouden tot herstel van eventuele
gebreken in de oude versie. De leverancier kan voor het ter
beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en
functies een vergoeding vragen.
12. Tijd en plaats
12.1 Alle werkzaamheden zullen door de leverancier worden
verricht binnen de voor het bedrijf geldende werktijden.
12.2 Alle werkzaamheden zullen door de leverancier worden
verricht in zijn eigen bedrijfsruimten, tenzij de aard van de
werkzaamheden naar het oordeel van de leverancier vereist, dat
zij bij de afnemer of elders worden verricht, in welk geval geacht
wordt dat afnemer hiertoe toestemming heeft gegeven.
13. Vergoeding
13.1 Overeengekomen vergoedingen dan wel geldende tarieven
voor beschikbaarstelling van programmatuur en dienstverlening
als in deze voorwaarden bedoeld, hebben betrekking op de bij de
normale afwikkeling van de betreffende prestaties te verrichten
werkzaamheden.
Daarnaast kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht:
· informatiedragers die in verband met te verrichten
werkzaamheden aan de afnemer worden geleverd;
· opleidingen die ten dienste van de afnemer worden gegeven;
· wachttijden, indien door de leverancier beschikbaar gesteld
personeel bij de afnemer niet op de afgesproken tijd met de
werkzaamheden kan beginnen, of werkzaamheden niet
continu kan uitvoeren ten gevolge van aan de afnemer toe te
rekenen oorzaken;
· dienstverlening ter zake van problemen, die niet door een fout
in programmatuur veroorzaakt blijken te zijn;
· reistijden/-kosten.
13.2 Waar vergoedingen worden vermeld, zijn de betreffende
bedragen exclusief BTW en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
14. Duur van de onderhoudsverplichting
14.1 Voor zover niet anders overeengekomen geldt ten aanzien
van een onderhoudsovereenkomst een duur van 12 maanden; ten
aanzien van voor bepaalde tijd gesloten overeenkomsten geldt dat
deze, behoudens opzegging, na afloop van de bepaalde tijd
stilzwijgend van jaar tot jaar worden verlengd.
14.2 Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De
opzeggingstermijn bedraagt ten minste 3 maanden.
14.3 Opzegging kan slechts plaatsvinden 3 maanden voor afloop
van een (verlengd) contract.